بهترین ترکیب مکمل برای تمرینات هیبرید استفاده از کراتین و گینر برای افرادی که نیاز به افزایش وزن هم در این تمرینات دارند

در افرادی که نیاز به افزایش وزن ندارند استفاده از: